Eerstvolgende workshop: 20 juni – Omgaan met keuzestress

Algemene voorwaarden

Multiple Hats B.V. is gevestigd te Aalst, Peter Benoitstraat 13, met emailadres: silvia@creatievegeneralist.be. Alle communicatie dient aan deze adressen te worden gestuurd. Multiple Hats B.V. werkt onder het KBO 0735570497 met BTW nummer BTW BE 0735570497.

Multiple Hats B.V. biedt zowel coaching, advies als trainingen aan.

 

 

Artikel 1: Toepassing

 1. Deze voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen Multiple Hats en de klant, samen de partijen. De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Ze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die door Multiple Hats aangegaan worden.

 

Artikel 2: Prijzen

 1. Op de website, maar ook in alle andere communicatie, staat steeds uitdrukkelijk vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.
 2. De door Multiple Hats gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

 1. De overeenkomst met de klant omtrent de te leveren dienst ontstaat nadat deze via e-mail (of elk andere communicatie) de offerte, het voorstel of het aanbod van Multiple Hats heeft aanvaard.  De klant ontvangt kort nadien een bevestiging van de concrete afspraken.

 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van Multiple Hats, zoals aangegeven op de factuur.
 2. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
 3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro, alsook verwijlintresten van 1% per maand.
 4. Betaling via de KMO-portefeuille (KMO’s, zelfstandigen (in bijberoep), vrije beroepen); de klant heeft tot 14 dagen na de aanvang van de opleiding om zijn subsidieaanvraag in orde te brengen. Wanneer hij nalaat dit te doen, of wanneer zijn subsidieaanvraag geweigerd wordt, is het volledige bedrag van de opleiding onmiddellijk opeisbaar, samen met een administratieve vergoeding van € 15. Wanneer de klant wenst te annuleren zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden bij in-company opdrachten

 1. Annulering is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de opleiding, het project of de opdracht, met uitzondering van reeds door ons gemaakte kosten. Bij annulering van deze opleidingen/projecten zal er steeds een minimale annuleringskost van 25% van het totaalbedrag worden aangerekend, al dan niet vermeerderd met reeds gemaakte onkosten door ons.
 2. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 25% van het projectbudget.
 3. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 50% van het projectbudget. Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurd én na ontvangstmelding van ons.

 

Artikel 6: Voorwaarden bij coaching

 1. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.
 2. Multiple Hats verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat zij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen.
  De door Multiple Hats verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Multiple Hats geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.
  Bent u in behandeling bij een arts dient u dit eerst met uw arts te overleggen.
 3. Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
  De coach deelt het besprokene nooit met derden. De klant beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.
 4. Aan elke coaching gaat een intakegesprek vooraf, tenzij de coach samen met de klant beslist dat deze overbodig is. Dit wordt via e-mail of telefoon besproken op het moment dat de vraag binnenkomt. Het intakegesprek verloopt telefonisch, en duurt max. 30 minuten. De coach neemt contact op met de klant. Het intakegesprek is volledig vrijblijvend en geeft de kans aan beide partijen om een beslissing te nemen wat betreft de wenselijkheid van de begeleiding.
 5. Bij “single shot”-coaching voor particulieren kan er gekozen worden om cash te betalen op de dag van de afspraak, of via overschrijving op het nr. BE76363192550595, ten laatste 5 dagen nadat het gesprek plaatsvond.
 6. Coaching-pakketten moeten ten laatste 2 werkdagen voor de eerste coachingsessie betaald zijn via overschrijving op dit niet gebeurd, dan kan Multiple Hats ervoor kiezen om de afspraak niet te laten doorgaan.
 7. Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.
  Meldingen via SMS, What’s app, Messenger, Facebook of Evernote komen niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annuleringen.
  Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het totale bedrag van het honorarium (van 1u) in rekening gebracht.
 8. Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De klant betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.
 9. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld en zal van zodra mogelijk een andere datum aangeboden krijgen. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 10. Klanten die gebruik maken van loopbaancheques zijn gebonden aan de afspraken zoals vermeld in het contract van VDAB.

 

Artikel 7: Opleidingen en workshops in open aanbod (zowel online als offline)

 1. De klant kan de opleiding/cursus tot 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan in rekening gebracht.
 3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 15 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs in rekening gebracht.
 4. De coach/trainer heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.
 5. Multiple Hats behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Als de klant door deze verschuiving de opleiding niet meer kan bijwonen, mag hij op basis van beschikbaarheid een andere sessie bijwonen. Lukt dit niet, dan wordt de klant volledig terugbetaald.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Multiple Hats is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar te leveren diensten. Er kan echter geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding ten gevolge van een fout, vergissing en nalatigheid tijdens de uitvoering van haar opdracht tenzij het een grove inbreuk op de wetgeving betreft of indien een zware fout aantoonbaar is. In dat geval dient de klacht binnen de acht dagen schriftelijk overgemaakt te worden aan Multiple Hats middels een aangetekend schrijven. In geen geval zal de klant recht hebben op een schadevergoeding die hoger ligt dan het overeengekomen bedrag aan erelonen voorzien in de overeenkomst.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Het cursusmateriaal, video’s, presentaties en andere creaties in de breedste zin van het woord (hierna Werken) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.
 2. De klant verkrijgt door het betalen van de factuur een persoonlijk, tijdelijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht om de Werken (presentatie, oefeningen, cursussen, video’s edm) te bekijken, te bewaren en af te drukken voor het uitsluitend doel van het volgen van de opleiding en het verwerven van de kennis.
 3. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is inbegrepen in de prijs.

 

Artikel 10: Recht

 1. Elke discussie over om het even welk punt van de overeenkomsten valt onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Gent  zijn bevoegd.